Product Category – Guttering & Downpipe

Guttering

RRB001 112mm HR GUTTER - 2M LENGTH
RRB002 112mm HR GUTTER - 4M LENGTH
RSB001 114mm SQ GUTTER - 2M LENGTH
RSB002 114mm SQ GUTTER - 4M LENGTH
RRB003 112mm HR GUTTER - UNION BRACKET
RRB004 112mm HR GUTTER - 90` ANGLE
RRB005 112mm HR GUTTER - 135` ANGLE
RRB006 112mm HR GUTTER - RUNNING OUTLET
RRB006S 112mm HR GUTTER - STOP OUTLET
RRB007 112mm HR GUTTER - STOPEND EXT
RRB008 112mm HR GUTTER - STOPEND INT
RRB009 112mm HR GUTTER - FASCIA BRACKET
RSB003 114mm SQ GUTTER - UNION BRACKET
RSB004 114mm SQ GUTTER - 90` ANGLE
RSB005 114mm SQ GUTTER - 135` ANGLE
RSB006 114mm SQ GUTTER - RUNNING OUTLET
RSB006S 112mm SQ GUTTER - STOP OUTLET
RSB007 114mm SQ GUTTER - STOPEND EXT
RSB008 114mm SQ GUTTER - STOPEND INTERN
RSB009 114mm SQ GUTTER - FASCIA BRACKET
KROWN002 KROWN HIGHFLOW - 4M LENGTH
KROWN003 KROWN HIGHFLOW - UNION BRACKET
KROWN004 KROWN HIGHFLOW - 90` ANGLE
KROWN005 KROWN HIGHFLOW - 135` ANGLE
KROWN006 KROWN HIGHFLOW - RUNNING OUTLET
KROWN007 KROWN HIGHFLOW - STOPEND EXT
KROWN008 KROWN HIGHFLOW - STOPEND INT
KROWN009 KROWN HIGHFLOW - FASCIA BRACKET

Downpipe

RRB010 68mm RR DOWNPIPE -  2.5M LENGTH
RRB011 68mm RR DOWNPIPE -  4M LENGTH
RSB010 65mm SQ DOWNPIPE - 2.5M LENGTH
RSB011 65mm SQ DOWNPIPE - 4M LENGTH
RRB012 68mm RR DOWNPIPE -  CONNECTOR
RRB013 68mm RR DOWNPIPE -  92' BEND
RRB014 68mm RR DOWNPIPE -  112` BEND
RRB015 68mm RR DOWNPIPE -  67.5` BRANCH
RRB016 68mm RR DOWNPIPE -  SHOE [RB3B]
RRB017 68mm RR DOWNPIPE -  BRACKET
RSB012 65mm SQ DOWNPIPE - CONNECTOR
RSB013 65mm SQ DOWNPIPE - 92.5' BEND
RSB014 65mm SQ DOWNPIPE - 112.5' BEND
RSB015 65mm SQ DOWNPIPE - 67.5' BRANCH
RSB016 65mm SQ DOWNPIPE - SHOE
RSB017 65mm SQUARE DOWNPIPE - BRACKET
RSB018 SQUARE TO ROUND ADAPTOR DOWNPIPE
RSW018 [DIS] WHITE SQUARE TO ROUND
RRB019 UNIVERSAL DOWNPIPE HOPPER